Επικαιροτητα|6 ΛΕΠΤΑ

Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας Βάσει ΚΑΔ

Δημιουργήθηκε: 09/09/2020
Ανανεώθηκε: 16/09/2020

Δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις επηρεαζόμενων κλάδων. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένους ΚΑΔ και αναφέρεται στους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Αναστολή συμβάσεων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Επιχειρήσεις για τις οποίες αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής για τον Ιούλιο, συνεχίζουν να ακολουθούν εντολή αναστολής κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζει βάσει ΚΑΔ τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Αναστολή συμβάσεων για εργαζόμένους σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται σημαντικά για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Αποφασίστηκαν οι δυνατότητες επιχειρήσεων που επηρεάζονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών. Τα ίδια θα ισχύουν και για επιχειρήσεις του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά.

Εν ολίγοις, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Ακόμη θα μπορούν να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου. Αφορούν μέγιστο διάστημα έως τριάντα ημέρες ανά μήνα και  όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις μπορούν, ακόμη, να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και το 100% αυτών. Οι συμβάσεις εργασίας οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 10η Αυγούστου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή, αλλά όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου.

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις για όσο κάνουν χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας και το μέγιστο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επίσης υποχρεούνται, μετά από τη λήξη της αναστολής, να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας με το ίδιο είδος σύμβασης. Τέτοια υποχρέωση σταματάει να υπάρχει όταν συντρέχει πραγματική αδυναμία εκπλήρωσής της, πχ εποχικές επιχειρήσεις.

Για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εποχικών επιχειρήσεων έχουν ήδη ανακοινωθεί οι σχετικές αποφάσεις.

Όμως, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι οικειοθελώς αποχωρούν από την εργασία τους ή λόγω συνταξιοδότησης. Το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση λήγει κατά τη διάρκεια των 30 ημερών.

Η αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί έως 30 ημέρες ανά μήνα αλλά όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου. Επίσης, δύναται να τεθούν σε αναστολή για πρώτη φορά ή εκ νέου, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας της αναστολής ή της παράτασής της, οι  συμβάσεις συνεχίζονται για τον υπολειπόμενο συμφωνηθέντα χρόνο. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει πραγματική αδυναμία εκπλήρωσής της, πχ εποχικές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά από άρση αναστολής, με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν να κάνουν ανάκληση αυτής.

Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η αναστολή τους έχει ανακληθεί οριστικά. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 30ή Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν προσωρινή ανάκληση αναστολής εργαζομένων για κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού. Ακόμη, μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-εργασία» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων.

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Για την περίπτωση των εργαζομένων με παράταση αναστολής, δεν απαιτείται ξανά υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Η μόνη περίπτωση που θα χρειαστεί είναι για τροποποίηση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή των στοιχείων μίσθωσης της κύριας κατοικίας.

Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται ξανά ή  για πρώτη φορά σε αναστολή, γίνεται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους. Οφείλουν, επίσης, να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζόμενούς για τους οποίους η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή. Η αναστολή αφορά είτε για όλο το μήνα Αύγουστο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης για όλο το μήνα η επιχείρηση υποβάλει μόνο μια δήλωση. Για αναστολή των συμβάσεων εργασίας για περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση υποβάλει τις αντίστοιχες δηλώσεις.

Διευκρινίσεις υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων τουρισμού

  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για κάθε μήνα, από 01/06/2020 και μέχρι 30/09/2020. Αρκεί να μην έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.
  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Αρκεί αυτοί να επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30/09/2020. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους. Διαφορετικά, από την ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.
  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Οι εργασίες όμως διακόπηκαν οριστικά, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου. Αυτό οδήγησε σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ύπαρξης αναστολής ή όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις με κάλυψη από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους. Διαφορετικά από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων υποβάλλονται για κάθε μήνα συγκεντρωτικά στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.

Επικοινωνήστε με τους λογιστές της Enimeris