Επικαιροτητα|6 ΛΕΠΤΑ

Κάλυψη Ασφαλιστικών Εισφορών Εποχικά Εργαζόμενων

Δημιουργήθηκε: 08/09/2020

Με τη νέα ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-εργασία. Ακόμη διασαφηνίζονται τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων.

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

Περίπτωση κάλυψης από 15 έως 30 Ιουνίου με ποσοστό 60%

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3γ και 4, για το διάστημα ένταξης μισθωτών στο Μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν 40% των εργοδοτικών εισφορών.

Υποβάλλουν, όμως, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, επί του αρχικού ονομαστικού μισθού του. Το ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που υπολείπεται, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι εργοδότες καταχωρούν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-εργασία. Η καταχώρηση γίνεται με βάση το χρονικό διάστημα ένταξης του καθενός, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών. Επίσης, καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. καταχωρείται για το διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 το ποσό της μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς. Αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνταν. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Περίπτωση κάλυψης από 15 έως 30 Ιουνίου με ποσοστό 100%

Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις της παρ. 5, για το ίδιο ημερολογιακό διάστημα οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του πραγματικού μειωμένου χρόνου εργασίας. Αυτές ειναι υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι εργοδότες καταχωρούν στην Α.Π.Δ., τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών. Αυτές θα αντιστοιχούν στον συμβατικό χρόνο εργασίας για τον οπόιο οι εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν. Η ενέργεια γίνεται με χρήση κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών.

Επίσης, καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. καταχωρείται το ποσό της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής εισφορών, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που αναλαμβάνει ο εργοδότης.

Έπειτα, ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει τα μηνιαία στοιχεία των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των Α.Π.Δ. Έπειτα τα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Περίπτωση κάλυψης από 1 Ιουλίου έως 15 Οκτωβρίου

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτές αφορούν το χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. καταχωρείται για το διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 το ποσό της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών 100%. Αυτό θα αφορά τις εισφορές που αντιστοιχούν στο χρόνο, κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Τέλος, ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει τις πληροφορίες των Α.Π.Δ.. Έπειτα, αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία ασφαλιστικών εισφορών, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόσληψη έως 30.9.2020 μερικής απασχόλησης, για το διάστημα από 1.6.2020 έως 30.9.2020.

Οι εργοδότες καταχωρούν στην Α.Π.Δ., τις αποδοχές αυτών ακριβώς των εργαζομένων με μερική απασχόληση. Η καταχώρηση γίνεται σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών. Επίσης, καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό 100%. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών, υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που αναλαμβάνει ο εργοδότης.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και πριν, ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει τα μηνιαία στοιχεία ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έπειτα τα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν

Για όσες επιχειρήσεις επαναλειτουργήσουν και για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι εργοδότες καταχωρούν στην Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534€, για κάθε μήνα αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Επίσης, καταχωρoύνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρείται το ποσό της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στο 100%. Οι λεπτομέρειες του κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των Α.Π.Δ. καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που αναλαμβάνει ο εργοδότης.

Επιχειρήσεις που δε θα επαναλειτουργήσουν

Για όσες επιχειρήσεις δεν επαναλειτουργήσουν από 1.6.2020 έως 30.9.2020, ή για χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των ημερομηνιών, οι συμβάσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή. Οι εργαζόμενοι είναι, συνεπώς, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Μετά την 1.10.2020 οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.

Για κάθε μισθολογική περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου, παράγεται αυτοτελής Α.Π.Δ.. Αυτή βασίζεται στα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία αρμόδιων φορέων. Η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση καμιάς περαιτέρω σχετικής ενέργειας για τα διαστήματα που δεν επαναλειτουργεί.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταβάλλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη. Αυτό υπολογίζεται επί του ποσού 534€  για 25 ημερομίσθια ασφάλισης και με το ίδιο πακέτο κάλυψης της μισθολογικής περίοδου 2019.

Αν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαστούν, καταβάλλεται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534€, με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.12.2020.

Επικοινωνήστε με τους λογιστές της Enimeris