Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Άνοιξε η Πλατφόρμα για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3

Δημιουργήθηκε: 21/08/2020
Ανανεώθηκε: 05/09/2020

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται αποζημίωση ως μέτρο στήριξης, μετά την επιβολή μέτρων κατά της πανδημίας για το μήνα Ιούνιο. Αιτήσεις για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού 3, γίνονται δεκτές μέχρι και 31 Αυγούστου.

Έπειτα από την απόφαση ΓΔΟΥ 19/2020 που έχει ήδη δημοσιευθεί, η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή αποζημίωσης ύψους:

  • 534€ στους δικαιούχους της περίπτωσης α του άρθρου 2, που επηρεάστηκαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του COVID-19. Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν όσοι αναγκαστικά έλαβαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο 2020.
  • 300€ στους δικαιούχους της περίπτωσης β του άρθρου 2, που επηρεάστηκαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του COVID-19. Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν όσοι αναγκαστικά έλαβαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο 2020.

Η αποζημίωση αυτή θα είναι αφορολόγητη και δε θα υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά. Χορηγείται με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την ενίσχυση, θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 (Α’ 85). Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. Δικαιούχες μπορεί να είναι και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ).

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Βασική προϋπόθεση και για τις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο πίνακα Ι. Διαφορετικά, θα πρέπει τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Ποιες είναι οι υπόλοιπες βασικές προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης;

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της αποζημίωσης περιγράφονται στη συνέχεια.

Η επιχείρηση θα πρέπει να είχε υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Το ποσό ακαθαρίστων εσόδων θα πρέπει να προκύπτει μεγαλύτερο του μηδενός. Μόνο για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου του 2018 δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση.

Ακόμη, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της απόφασης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ. Αυτές αφορούν στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2020. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, σύμφωνα με τα αρχεία της ΑΑΔΕ.

Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ. Ειδικά για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει τέτοιες πράξεις, θα χρειαστεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ. Θα πρέπει να συμπεριλάβει σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, τα ποσά που αφορούν τις απαλλασσόμενες πράξεις.

Πώς θα γίνεται η αίτηση αποζημίωσης;

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η Αυγούστου. Οι αιτήσεις καταχωρούνται στην πλατφόρμα myBusinessSupport που έχει ήδη ανοίξει.

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

  1. Ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και 20 εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
  2. Πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της κάθε επιχείρησης που τη δικαιούται. Βέβαια, θα πρέπει η επιχείρηση να είναι δηλωμένη στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Λήψη αποζημίωσης για επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την πανδημία

Τέλος, η αιτούσα για την αποζημίωση επιχείρηση, θα ενημερώνεται ψηφιακά για την έγκριση ή μη της αίτησής της. Η ενημέρωση θα έρχεται από την ΑΑΔΕ.

Εντός εργάσιμου πενθημέρου από τη λήψη της ενημέρωσης, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση της αίτησης. Η αρμόδια υπηρεσία απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνει από την ΑΑΔΕ. Μετά θα ανακοινώνει το νέο τελικό αποτέλεσμα.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.