Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 4 για Επιχειρήσεις

Δημιουργήθηκε: 16/09/2020
Ανανεώθηκε: 28/09/2020

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής και χορήγησης για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού. Γίνεται, έτσι, μια προσπάθεια για την ενίσχυση επιχειρήσεων, μετά την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού, για το μήνα Ιούλιο 2020.

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. Επίσης δικαιούχες είναι οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών που απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους.

Περιπτώσεις Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

  • 534€ στους δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, είναι δικαιούχοι αυτοί που εφάρμοσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας. Τα μέτρα αυτά πάρθηκαν για προληπτικούς και κατασταλτικούς λόγους κατά τον Ιούλιο 2020. Προϋπόθεση είναι να ανήκουν σε έναν από τους κύριους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα.

ΚΑΔΚλάδος
56.10.19.07Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ
88.10Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (88.10.10),
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11), τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14), τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων
92.00.11.00Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
92.00.11.02Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης
93.29.19.04Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
  • 300€ στους δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, είναι δικαιούχοι αυτοί που εφάρμοσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας. Τα μέτρα αυτά πάρθηκαν για προληπτικούς και κατασταλτικούς λόγους κατά τον Ιούλιο 2020. Προϋπόθεση είναι να ανήκουν σε έναν από τους κύριους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα.

ΚΑΔΚλάδος
56.29.20.04Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56.29.20.05Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away)

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη από το Δημόσιο ή από τρίτους. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά. Επίσης, δε δεσμεύεται και δε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους Δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και να έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2018. Το ποσό ακαθαρίστων εσόδων πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018, δεν υπάρχει όμοια απαίτηση.

Επίσης, η επιχείρηση οφείλει να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος του μέτρου, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31η Ιουλίου 2020.

Επιπλέον, δε θα πρέπει να είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Διαφορετικά, αυτό θα πρέπει να προκύπτει από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ. Το χρονικό διάστημα αναφέρεται από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020.

Ακόμη, θα πρέπει να είχει ενεργό στις 20.03.2020 ΚΑΔ, έναν από τους αναγραφόμενους στους παραπάνω πίνακες και δεν θα πρέπει να έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Τέλος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά. Σε αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν τις απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις.

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ύστερα από την αποφασισμένη παράταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. myBusinessSupport.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων και δηλώνει ότι:

  1. Ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας
  2. Πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της Αριθμ. ΓΔΟΥ 217/15-09-2020

Προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση για την αποζημίωση, πρέπει να επιλέξετε το τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης, το τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και το πεδίο «Υποβολή αίτησης». Η αιτούσα επιχείρηση μπορεί να υποβάλει στην πλατφόρμα myBusinessSupport αίτημα επανεξέτασης, μέσα σε πέντε εργάσιμες από την ενημέρωση μη χορήγησης.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή. Επικοινωνήστε μαζί μας.