Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3: Ποιοι τη δικαιούνται;

Δημιουργήθηκε: 14/09/2020
Ανανεώθηκε: 12/10/2020

Με σχετική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Μεταξύ άλλων, αφορά επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.

Για τη λήψη της ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την Επιστρεπτέα Προκαταβολή;

Δικαιούχες για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων. Επίσης, δικαιούχες είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εξαιρέσεις αυτής της περίπτωσης είναι:

  • Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.
  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.
  • Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
  • Δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις. Επίσης, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Προϋποθέσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Οι επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον θα πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, πληρώντας δύο προϋποθέσεις.

Αρχικά, οφείλουν να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Δεύτερον, πρέπει να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αποπληρωμή του δανείου. Διαφορετικά, πρέπει να μην έχει γίνει λύση της σύμβασης εγγύησης ή να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ΄ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Στοιχεία για την υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Για Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020, επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ κάθε μήνα.

Επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα. Επίσης, συμπληρώνουν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων του 2019. Ομοίως και οι απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Για Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου λογιστικών βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ. Διαφορετικά, συμπληρώνουν τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, από την τρίτη μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα στοιχεία επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων TAXISnet.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των στοιχείων. Έτσι, συναινεί στην επεξεργασία τους από την ΑΑΔΕ. Έπειτα, διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.

Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ. Συγκεκριμένα ελέγχεται η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλλεται στην πλατφόρμα έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020, μετά από πρόσφατη παράταση της προθεσμίας.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Η διαδικασία αίτησης και χορήγησης και ο τρόπος υπολογισμού του ύψους θα καθοριστούν με όμοια απόφαση. Αυτή αναμένεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Λογιστικές συμβουλές από την Enimeris