Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Νέες Προκηρύξεις Ενίσχυσης για τις Επιχειρήσεις

Δημιουργήθηκε: 01/09/2020
Ανανεώθηκε: 03/09/2020

Δύο νέες προκηρύξεις που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, υπογράφηκαν ήδη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση. Πρόκειται για καθεστώτα ενίσχυσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας στη χώρα μας.

Η προσπάθεια ενίσχυσης αφορά ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμούς, ΚοινΣΕπ, μικρές επιχειρήσεις και συμπράξεις. Απαρτίζεται δε από δύο ενέργειες τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την ενίσχυση για «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις».

Πρώτη Προκήρυξη: Γενική Επιχειρηματικότητα

Ο προϋπολογισμός γι’ αυτή την ενέργεια ανέρχεται στα 350 εκατ. €. Από αυτά, τα 140 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα 210 εκατ. € αφορούν σε ενίσχυση μέσα από φορολογική απαλλαγή.

Η προκήρυξη αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες σε ελληνικό έδαφος ή διατηρούν κάποιο υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια. Οι μορφές επιχειρήσεων που επωφελούνται έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, ΚοινΣΕπ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος ορίζεται σύμφωνα με το μέγεθος του φορέα, δηλαδή της επιχείρησης ή του συνεταιρισμού. Παρακάτω περιγράφονται τα αντίστοιχα ποσά ανά περίπτωση.

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος ανά μέγεθος φορέα

  • Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€
  • Μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί, στο ποσό 250.000€
  • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€
  • Για τις ΚοινΣΕπ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

Δεύτερη Προκήρυξη: Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Ο προϋπολογισμός για την παρούσα ενέργεια ανέρχεται στα 150 εκατ. €. Από αυτά, τα 140 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα 10 εκατ. € αφορούν σε ενίσχυση μέσα από φορολογική απαλλαγή.

Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Επίσης, ο ετήσιος κύκλος εργασιών αλλά ενδεχομένως και το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης, ώστε να επωφεληθεί ένα επενδυτικό σχέδιο από το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, περιγράφεται παρακάτω.

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος επιχείρησης

  • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

Τέλος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 88642/26.08.2020 (Β΄3539) ΚΥΑ, που υπεγράφη πρόσφατα, το ποσό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα, έχει πια αυξηθεί. Αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα μαζί με τις παρούσες προκηρύξεις, το ποσό μπορεί να υπερβαίνει πλέον τις 500.000€.

Συμβουλές σχετικά με προκηρύξεις και φορολογία επιχειρήσεων