Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Άρχισε η Ηλεκτρονική Διαβίβαση Δεδομένων στο myDATA

Δημιουργήθηκε: 30/09/2020
Ανανεώθηκε: 06/10/2020

H πλατφόρμα myDATA είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής δεδομένων. Eίναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ. Περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων και εξόδων των οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία. Σε αυτήν την πλατφόρμα θα γίνεται ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων και θα απεικονίζεται πλέον το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

Από 1 Οκτωβρίου 2020, οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν πιλοτικά να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα τους μέσω του myDATA.

Ειδικότερα, από σήμερα μπορεί να γίνει εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ (myDATA RESTAPI) για διαβίβαση παραστατικών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικά /λογιστικά, ERP).

Ακόμη, είναι διαθέσιμη η ειδική φόρμα για καταχώρηση παραστατικών για επιχειρήσεις με μικρό τζίρο ή μικρό πλήθος παραστατικών. Εντός του Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα myDATA να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και να λαμβάνουν αντίγραφά τους σε ψηφιακή μορφή.

Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 01/01/2021.

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων παλαιότερων παραστατικών

Σταδιακά, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ και τα δεδομένα από 01 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, έως τις 31/12/2020 θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων και εξόδων, σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης. Αυτοί θα αφορούν λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020. Εξαιρούνται τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα.

Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική  διαβίβαση δεδομένων από τον εκδότη, αυτά διαβιβάζονται από τον λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021. Ο εκδότης μπορεί να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021.

Έως τις 28/02/2021 θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων. Το ίδιο ισχύει και για χαρακτηρισμούς εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης.  Αυτοί αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα.

Για τις εγγραφές μισθοδοσίας, η διαβίβαση των δεδομένων από 01/01/2020 έως 30/09/2020 θα διενεργείται έως την 31/12/2020.

Συμβουλές από έμπειρο λογιστή