Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων και Ανάρτηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημιουργήθηκε: 28/09/2020

Παράταση δόθηκε στην δυνατότητα διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων για τις ΑΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, η προθεσμία διεξαγωγής για Γενικές Συνελεύσεις παρατείνεται για πενήντα ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και το άρθρο 10 του ν. 3190/1955.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων παρατείνονται αναλόγως. Ομοίως ισχύει και για τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Έτσι, η απώτατη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων για τις ΑΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ είναι η 30η Οκτωβρίου 2020. Ανάλογα με την ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, ορίζεται και η ημερομηνία ανάρτησης εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει αναλυτικά τις προθεσμίες όπως διαμορφώνονται για κάθε νομική μορφή εταιρείας.

Ημερομηνίες Γενικών Συνελεύσεων ανά νομική μορφή και αναρτήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εταιρική Νομική Μορφή Οδηγία για ημερομηνία υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Ημερομηνία υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. αν η η σύγκληση της Γ.Σ. έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. αν η η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 30 Οκτωβρίου
Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) Εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση Έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 Έως 19 Νοεμβρίου 2020
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) Εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση Έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 Έως 19 Νοεμβρίου 2020
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) Εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση Έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 Έως 19 Νοεμβρίου 2020
ΟΕ-ΕΕ στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα Εντός 9 μηνών από τη λήξη της χρήσης Έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 Έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

Υποχρεώσεις δημοσίευσης και γενικών συνελεύσεων των εταιρειών

Ανώνυμες εταιρείες

Οι Ανώνυμες Εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.ΕΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, εντός είκοσι 20 ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Αυτά δημοσιεύονται με μορφή και περιεχόμενο βασισμένα στο πιστοποιητικό ελέγχου που διαμόρφωσε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία. Συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Για τις ΕΠΕ η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 ορίζει ότι, για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 149 του ν.4548/2018.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8. Ισχύουν δε οι προθεσμίες σύμφωνα και πάλι με το άρθρο 149 του ν.4548/2018.

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Στην περίπτωση των ΙΚΕ, η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν.4548/2018 , όπως και για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή.

Αυτά ισχύουν βέβαια, εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Λογιστικές συμβουλές