Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Elevate Greece: Ψηφιακή πύλη για startups

Δημιουργήθηκε: 14/10/2020
Ανανεώθηκε: 15/10/2020

Την ψηφιακή πλατφόρμα Elevate Greece εγκαινίασε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις ελληνικές startups.

Πρόκειται στην ουσία για το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες startups για να αποκομίσουν διάφορα οφέλη και πλεονεκτήματα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του 2020. Για το 2021, θα υπάρξουν τρεις κύκλοι αιτήσεων ένταξης. Συγκεκριμένα:

 • 1ος Κύκλος: Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Μαρτίου 2021
 • 2ος Κύκλος: Από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουλίου 2021
 • 3ος Κύκλος: Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 30η Νοεμβρίου 2021

Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις για να εγγραφεί μια startup στην πλατφόρμα; Και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων; Αυτά τα ζητήματα αναλύονται στη συνέχεια.

Τι είναι η πλατφόρμα Elevate Greece;

Η πλατφόρμα Elevate Greece, όπως είναι γνωστό το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής startups στην Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε στις 13 Οκτωβρίου 2020 και αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στην πλατφόρμα Elevate Greece;

Για να έχει δικαίωμα μια startup να εγγραφεί στην πλατφόρμα Elevate Greece, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ (εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ).
 • Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια. Αν η έδρα της βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει να διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, άρα και να έχει ελληνικό ΑΦΜ.
 • Να μην έχει υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή της κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης.
 • Να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση. Για το συγκεκριμένο κριτήριο, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 • Να μην έχει ετήσιο Κύκλο Εργασιών που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Ποιες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν μέσω της διαδικασίας Fast Track;

Startups που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν μέσω της διαδικασίας Fast Track, αν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν στην εταιρική τους σύνθεση Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Δεν λαμβάνονται υπόψιν τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – “Angel Investors”.
 • Tεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
 • Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ, έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο HORIZON Europe.
 • Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office (σωρευτικά).

Elevate Greece – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι σχετικά απλή.

Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Elevate Greece. Επιπλέον, μαζί με την αίτηση, αναρτούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση έναρξης και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, από την πλατφόρμα gsis.gr εκτυπώνεται η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Προσοχή! Η ημερομηνία εκτύπωσης θα πρέπει να είναι εμφανής και εντός των 10 τελευταίων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μετοχικής σύνθεσης (βάσει υποδείγματος).
 • Έντυπο Ε3 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διαδικασία Fast Track, οφείλουν να αναρτήσουν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σχετική βεβαίωση του Επενδυτή (Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί).
 • Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως Τεχνοβλαστό (Spin-Off).
 • Σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ, ή έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο HORIZON Europe.
 • Βεβαίωση για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από EPO και USPTO.

Elevate Greece – Αξιολόγηση αιτήσεων

Αρχικά, η κάθε αίτηση θα υποβληθεί σε έλεγχο επιλεξιμότητας. Δηλαδή, θα ελεγχθεί αν η επιχείρηση πληροί τις προαναφερθέντες προϋποθέσεις εγγραφής στην πλατφόρμα.

Εφόσον η επιχείρηση περάσει με επιτυχία τον έλεγχο επιλεξιμότητας, τότε η αίτησή της ανατίθεται τυχαία σε δύο αξιολογητές. Ο κάθε αξιολογητής επεξεργάζεται ατομικά την αίτηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης:

1ο κριτήριο: Καινοτομία

Για το συγκεκριμένο κριτήριο, ο αξιολογητής ελέγχει αν υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στον προϊόν ή στην υπηρεσία που προσφέρει η startup. Επίσης, ελέγχει αν υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο πάνω σε μια νέα τεχνολογία.

Στο στάδιο αυτό, ελέγχεται και ο υπάρχων ανταγωνισμός. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν υπάρχουν επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι καινοτόμα μπορεί να είναι και μια επιχείρηση που έχει ως κύρια δραστηριότητα την έρευνα, με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας για εμπορική αξιοποίηση.

2ο κριτήριο: Κλιμάκωση

Ο αξιολογητής εξετάζει αν το επιχειρηματικό μοντέλο ή η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων της επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά.

Το κύριο προϊόν ή η κύρια υπηρεσία της startup θα πρέπει να είναι τυποποιημένα (όχι παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή κατασκευή κατά παραγγελία).

Για την περίπτωση εταιρειών-τεχνοβλαστών, το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.

Αν η αίτηση αξιολογηθεί θετικά και για τα δύο κριτήρια, τότε θεωρείται επιτυχής και η επιχείρηση εγγράφεται στο Μητρώο.

Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν άμεσα επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση. Για αυτές τις περιπτώσεις, η εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.

Elevate Greece – Ολοκλήρωση εγγραφής

Από τη στιγμή της εγγραφής της, η startup αποκτά δικό της προφίλ στην πλατφόρμα Elevate Greece. Το προφίλ αυτό θα είναι δημόσιο και θα δίνει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της εταιρείας, την επιχειρηματική της ιδέα, τα οικονομικά της στοιχεία και τους επενδυτές της. Η επιχείρηση οφείλει να ανανεώνει το προφίλ της τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, η επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την περίπτωση, διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής, που θα ανακοινωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Λογιστικές συμβουλές