Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

100.000 Επιδοτούμενες Θέσεις Εργασίας μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Δημιουργήθηκε: 17/09/2020
Ανανεώθηκε: 17/12/2020

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα επιδοτεί για έξι μήνες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που επωμίζονται εργοδότες και εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού. Επίσης, καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε δώρα και επίδομα αδείας.

Επιπλέον, περιλαμβάνει ειδική μέριμνα για μακροχρόνια ανέργους. Συγκεκριμένα, προβλέπει επιπλέον επιδότηση της κάθε νέας πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου με 200 € επί του καθαρού μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου από την πρόσληψη, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να κρατήσει τον εργαζόμενο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού από την έναρξη του νόμου και καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως ότου καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Υποβολή αίτησης στο ΕΡΓΑΝΗ. Συμπλήρωση και ηλεκτρονική κατάθεση του ειδικού εντύπου για κάθε εργαζόμενο που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Στη δήλωση περιλαμβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, και του δυνητικά ωφελούμενου. Επίσης, αναφέρεται αν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, καθώς και οι μηνιαίες μεικτές και καθαρές αποδοχές του. Δηλώνεται η τράπεζα και το IBAN της επιχείρησης, καθώς και αν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη. Τέλος, η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι θα διατηρήσει τον ίδιο μέσο όρο αριθμού εργαζομένων για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
  2. Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης. Επίσης, ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα εκ μέρους του δυνητικά ωφελούμενου.
  3. Ολοκλήρωση διαδικασίας. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εγκρίνει την αίτηση. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προχωρήσουν αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας στην πρόσληψη του ωφελούμενου. Η συμμετοχή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα δηλώνεται σε ειδικό πεδίο στο «Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης» (Ε3).

Υπολογισμός του συνόλου των εργαζομένων

O υπολογισμός των εργαζομένων γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση, κατά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου σε ΦΕΚ. Στον υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή. Άρα, αθροιστικά οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται μαζί με τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του προγράμματος.

Δεν προσμετρώνται, όμως, οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης, όπως και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Προϋποθέσεις ένταξης στην επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣYN-Εργασία». Επίσης, οι συμβάσεις τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Τέλος, οι νεοπροσληφθέντες δεν πρέπει να έχουν κάποια ενεργή σύμβαση για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή τους.

Η επιχείρηση που κάνει νέα πρόσληψη οφείλει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη. Διαφορετικά, θα πρέπει να ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο και τον eΕΦΚΑ.  

Εάν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις, απορρίπτεται από το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να καταβάλει η ίδια τις συνολικές εισφορές και το επιπλέον ποσό στην περίπτωση μακροχρόνια ανέργου.

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)

Η ασφάλιση των ωφελούμενων εργαζόμενων θα γίνει μέσω της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για τις αντίστοιχες μισθολογικές περιόδους.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν νέοι τριψήφιοι Τύποι Αποδοχών, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Στα υπόλοιπα πεδία της ΑΠΔ, θα καταχωρηθούν τα ασφαλιστικά στοιχεία του εργαζόμενου όπως ισχύουν (ΚΑΔ, Κωδικός Ειδικότητας, ημέρες εργασίας, κτλ).

Αντιστοίχιση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) σε ήδη υπάρχοντες Τ.Α. ως προς τη λειτουργικότητα

ΝΕΟΙ Τ.Α. ΛΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
901 «ΤΑΚΤ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 001 (πρώην 01)
902 «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. 100.000 Ν.Θ.Ε.» 003 (πρώην 03)
903 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 004 (πρώην 04)
904 «ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 005 (πρώην 05)
905 «ΕΠΙΔ. ΙΣΟΛΟΓ.100.000 Ν.Θ.Ε.» 006 (πρώην 06)
906 «ΑΔΕΙΑ ΕΠΟΧ. ΞΕΝ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 007 (πρώην 07)
907 «ΑΠΟΔ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 008 (πρώην 08)
908 «ΑΝΑΔΡΟΜ. ΑΠΟΔ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 009 (πρώην 09)
909 «BONUS 100.000 Ν.Θ.Ε.» 010 (πρώην 10)
910 «ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ100.000 Ν.Θ.Ε.» 011 (πρώην 11)
911 «ΑΜΟΙΒ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΦΑΣΟΝ100.000» 012 (πρώην 12)
912 «ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 013 (πρώην 13)
913 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔ.100.000 Ν.Θ.Ε.» 014 (πρώην 14)
914 «ΑΜΟΙΒ ΚΑΤ ΑΠΟΚ/ΕΦΑΠΑΞ 100.000» 016 (πρώην 16)
Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία λογιστή