Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Αιτήσεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

Δημιουργήθηκε: 18/11/2020
Ανανεώθηκε: 21/11/2020

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ 281/13.11.2020. Η ενίσχυση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή ως τις 30 Νοεμβρίου.

Παρακάτω, περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Ας δούμε, όμως, πρώτα τι είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Τι είναι

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 είναι ο τέταρτος κύκλος οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. Αναμένεται να επιστραφεί από τις επιχειρήσεις -εν μέρει ή συνολικά- σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια, αναφέρουμε τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στον 4ο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Οργανισμοί Λιμένων
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων
 • Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε φορολόγηση και έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πλαίσιο ενίσχυσης οι παρακάτω επιχειρήσεις:

 • Επιχειρήσεις με πάνω από 1.000 εργαζόμενους κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις. Ομοίως αποκλείονται και δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων και επιτροπές εράνων
 • Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Για να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο, οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει, επίσης, να πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Αρχικά, θα πρέπει να έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και να λειτουργούν νόμιμα.
 • Θα πρέπει να έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία Covid-19 και να έχουν υποβάλει οικονομικά στοιχεία στην πλατφόρμα myBusinessSupport.
 • Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν υποχρέωση από τον νόμο. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 και δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 01.01.2019-31.08.2020.
 • Δε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου 2019 και δε θα πρέπει να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ως την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης.
 • Επίσης, θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.
 • Θα πρέπει να είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
 • Τέλος, δε θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης.

Τι υπολογίζεται ως μείωση κύκλου εργασιών

Η μείωση του κύκλου εργασιών για την περίοδο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020 υπολογίζεται ως εξής:

 • Για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ: Το άθροισμα του κύκλου εργασιών για τη συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών αναφοράς πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 300 €.
 • Για επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες: Το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων για τη συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς. Επιπλέον, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 300 €.

Επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, δύναται να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, αν πληρούν έναν από τους παρακάτω όρους:

 • Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ και έχουν κύκλο εργασιών ή ακαθάριστα έσοδα αναφοράς μεγαλύτερα από 300 €.
 • Έχουν έδρα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά την πορεία του κυκλώνα «Ιανός» και έχουν κύκλο εργασιών ή ακαθάριστα έσοδα αναφοράς μεγαλύτερα από 300 €.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Ποσό ενίσχυσης

Για επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την παρακάτω φόρμουλα:

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020) Χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] – [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή Χ 534]

Για επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου 2020 και Οκτωβρίου 2020) Χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] – [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή Χ 534]

Το ποσό αυτό μπορεί να επιστραφεί μειωμένο κατά 50%.

Δείτε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροίτε για να επιστρέψετε μειωμένη την ενίσχυση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Aίτηση

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να έχουν υποβάλει προηγουμένως στην πλατφόρμα τα στοιχεία του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ) ή τα ακαθάριστα έσοδα (επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ) για τους προηγούμενους μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει ως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Συμβουλές από έμπειρο λογιστή