Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3: Μέχρι 26 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Δημιουργήθηκε: 12/10/2020
Ανανεώθηκε: 15/10/2020

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις καταβολής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας Covid-19.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση χορήγησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ μέχρι την 26η Οκτωβρίου.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Δικαιούχοι

Την ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Οργανισμοί Λιμένων.
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων.
 • Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε φορολόγηση και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται από το συγκεκριμένο πλαίσιο οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας με κάποιον εργαζόμενο κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.
 • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 1.000 εργαζόμενους κατά την 1η Αυγούστου 2020.
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων και επιτροπές εράνων.
 • Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούνται την ενίσχυση ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας με κάποιον εργαζόμενο κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, εφόσον:

 • Έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ή
 • Στις 20.03.2020 είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, ή
 • Τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Κριτήρια υπαγωγής

Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να πληρούν και τα παρακάτω κριτήρια για να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο:

 • Αρχικά, θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως, να έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην πλατφόρμα myBusinessSupport.
 • Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, καθώς και όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 30η Ιουνίου 2020.
 • Δε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και δε θα πρέπει να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ως την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης.
 • Θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου 2020.
 • Τέλος, δε θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης.

Μείωση κύκλου εργασιών – Μέθοδος υπολογισμού

Η μείωση του κύκλου εργασιών για την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου 2020 υπολογίζεται με τους εξής τρόπους:

 • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ: Το άθροισμα του κύκλου εργασιών για τη συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών αναφοράς πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1.000 €.
 • Επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες: Το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων για τη συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς. Επιπλέον, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 1.000 €.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Άθροισμα κύκλου εργασιών περιόδου Μαρτίου-Αυγούστου 2020) Χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] – [οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει η επιχείρηση βάσει της ΓΔΟΥ 94/2.5.2020] – [οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει η επιχείρηση βάσει της ΓΔΟΥ 148/3.7.2020]

Για επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνών περιόδου Μαρτίου-Αυγούστου 2020) Χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] – [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] – [οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει η επιχείρηση βάσει της ΓΔΟΥ 94/2.5.2020] – [οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει η επιχείρηση βάσει της ΓΔΟΥ 148/3.7.2020]

Διαδικασία επιστροφής της ενίσχυσης

Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στις επιχειρήσεις θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Αρχικά, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν οποιοδήποτε ποσό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο διάστημα θεωρείται περίοδος χάριτος και το ποσό δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς.

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, οι δικαιούχοι οφείλουν να επιστρέψουν την ενίσχυση σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση θα πρέπει να καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 70% της ενίσχυσης υπό την παρακάτω προϋπόθεση:

 • Αν ένα χρόνο μετά τη λήψη της ενίσχυσης, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι μειωμένος κατά 70% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς.

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να επιστρέψουν μόνο το 60% της ενίσχυσης υπό την παρακάτω προϋπόθεση:

 • Να διατηρήσουν το μέσο όρο του αριθμού εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020 (περισσότερους από 20 εργαζόμενους), έως την 1η Αυγούστου 2021. Από τον υπολογισμό του μέσου όρου εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Το Νοέμβριο αναμένεται να ακολουθήσει και 4ος Κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Χρειάζεστε βοήθεια με την υποβολή αίτησης για Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3; Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο λογιστή.