Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

ΕΣΠΑ: Επιδότηση επιχειρήσεων σε Δυτική Μακεδονία

Δημιουργήθηκε: 08/10/2020

Μηχανισμό ενίσχυσης ρευστότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η ενίσχυση αφορά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Το ύψος της για κάθε δικαιούχο μπορεί να φτάσει έως και τα 40.000 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ – Δικαιούχοι

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Μικρές επιχειρήσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η κατηγοριοποίηση γίνεται ως εξής:

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους . Επιπλέον, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Από τη χρηματοδότηση αποκλείονται:

 • Δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο και κάνουν χρήση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. (πχ. Franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κτλ)

Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης πριν την 1η Ιανουαρίου 2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι.
 4. Να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) κατά το 2019.
 5. Να είχαν συνολικά λειτουργικά έξοδα για το 2019 ίσα ή μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ.
 6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 7. Να είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρεία ή Κοινωνία αστικού δικαίου.
 8. Να μην αποκλείονται από ένταξη σε προγράμματα ή υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους.
 9. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019. Αν ήταν προβληματικές, να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή να έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης. Αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, να μην υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 11. Να μην έχουν λάβει συνολική δημόσια χρηματοδότηση που να υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.

Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ – Ποσό

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2019. Το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης θα είναι τα 5.000 ευρώ και το μέγιστο τα 40.000 ευρώ.

Το ακριβές ποσό που θα πάρει ο κάθε δικαιούχος θα υπολογιστεί με βάση το 50% του αθροίσματος που προκύπτει από:

 • Την αγορά εμπορευμάτων χρήσης.
 • Την αγορά πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
 • Το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση, με εξαίρεση ενοίκια για αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες.
 • Το σύνολο των παροχών σε εργαζομένους, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες.
 • Τα διάφορα λειτουργικά έξοδα, με εξαίρεση όσα αφορούν αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες.

Τα ποσά θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019).

Αν το 50% των δαπανών είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ, τότε η αναλογούσα χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000 ευρώ. Αν το 50% των δαπανών είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, τότε η επιχείρηση δε μπορεί να συμμετέχει στη δράση .

Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ – Περίοδος υποβολής

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από 2 Οκτωβρίου έως και 26 Οκτωβρίου 2020 (ώρα 15:00).

Η αίτηση θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης, ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα σχετικά πεδία του Εντύπου Υποβολής. Δείτε σχετικά το Παράρτημα IV: Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής.

Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Έντυπο υποβολής
 2. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet. Στο έντυπο θα πρέπει να εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκατάστημα εντός Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα V.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών. Επιπλέον, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης στα ανωτέρω.
 6. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 και Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους για 2018 και 2019.  
 7. Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων. Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων πρέπει να υποβάλλουν Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης για 2018 και 2019. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων πρέπει να υποβάλλουν Ισολογισμούς-αποτελέσματα χρήσης και Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης για 2018 και 2019.
 8. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης, τόσο του 2019 όσο και του 2020).
 9. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Τέλος, ο δικαιούχος πρέπει να οριστικοποιήσει την αίτηση, ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Χρειάζεστε βοήθεια με την προετοιμασία της αίτησής σας; Επικοινωνήστε μαζί μας!