Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 7.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Δημιουργήθηκε: 27/01/2021

Νέο πρόγραμμα ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ για την επιδότηση 7.000 νέων θέσεων εργασίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στις παρακάτω περιφέρειες:

 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 • Δυτική Ελλάδα
 • Ήπειρο
 • Θεσσαλία

Δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά στις παραπάνω περιφέρειες; Διαβάστε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την επιχορήγηση του ΟΑΕΔ για να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχείρησή σας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις επιχειρήσεις;

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη δράση, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να ασκεί τακτική οικονομική δραστηριότητα στις εν λόγω περιφέρειες.
 • Να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η προϋπόθεση για τη διατήρηση του προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα απ’ την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης έως και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Ποιες ενέργειες δεν καταγράφονται ως μείωση προσωπικού;

Μείωση προσωπικού δεν θεωρούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαζόμενο
 • Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
 • Οικειοθελής αποχώρηση
 • Φυλάκιση ή θάνατος εργαζόμενου
 • Αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας για αλλοδαπούς εργαζόμενους

Αν το προσωπικό σας έχει μειωθεί για έναν απ’ τους παραπάνω λόγους, τότε θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τα κριτήρια αποκλεισμού από τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα ΟΑΕΔ για τις 7.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας;

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιδοτεί 7.000 θέσεις εργασίας για 12 μήνες, χωρίς δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος.

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον ένα μήνα, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση, οι επιχειρήσεις θα λάβουν τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, θα λάβουν και το αντίστοιχο κόστος για το επίδομα αδείας και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην απασχόληση των μακροχρόνιων ανέργων και των ανέργων 50 ετών και άνω.

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία ανέργου

Κατηγορία ανέργου Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης
Άνεργοι έως 49 ετών 473€
Άνεργοι 50 ετών και άνω 568€
Μακροχρόνια άνεργοι έως 49 ετών 615€
Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω 710€

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, στην οποία εμπεριέχεται εντολή κενής θέσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν τα ακόλουθα:

 • Την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν
 • Λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κτλ)
 • Την κατηγορία του ανέργου

Στην ηλεκτρονική αίτηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να επισυνάψουν και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)
 • Μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν. 1407/2013 (βλ Παράρτημα ΙΙ)

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αφορά 5.000 θέσεις εργασίας και η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.

Ο επόμενος κύκλος θα προκηρυχτεί 4 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων

Κύκλος αιτήσεων Έναρξη υποβολής αιτήσεων Λήξη υποβολής αιτήσεων
1ος κύκλος 29/01/2021 29/03/2021
Εμπιστευτείτε την προετοιμασία της αίτησής σας στην Enimeris