Επικαιροτητα|3 ΛΕΠΤΑ

Παράταση Δήλωσης Μισθώσεων Ακινήτων

Δημιουργήθηκε: 24/09/2020

Η προθεσμία δήλωσης μισθώσεων ακινήτων παρατείνεται μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2020 για τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις.

Πρώτη περίπτωση δήλωσης ακινήτων

Η πρώτη περίπτωση επιμήκυνσης της προθεσμίας δήλωσης μισθώσεων ακινήτων είναι για μισθωτήριο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014 και ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020.

Αν, λοιπόν, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του συμβολαίου, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet, μπορεί η προθεσμία του να παραταθεί.

Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και περιλαμβάνει στοιχεία, που βρισκόταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου.

Δεύτερη περίπτωση δήλωσης ακινήτων

Η δεύτερη περίπτωση παράτασης προθεσμίας για δηλώσεις είναι αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Επίσης, παρατείνεται έως και τις 9 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Covid. Αυτές αφορούν τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις. Επιπλέον, αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Οι αρχικές δηλώσεις ή τροποποιητικές δηλώσεις Covid για το μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Η αποδοχή των δηλώσεων Covid από τους μισθωτές, γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η δήλωση Covid έχει γίνει αποδεκτή αυτομάτως από τον μισθωτή. Δηλαδή, αν δε μεσολαβήσει κάποια ενέργεια, η δήλωση καταχωρείται ως επιβεβαιωμένη για τη λήψη της έκπτωσης μισθώματος.

Δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής

Ακόμη, παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής των αρχικών Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή ισχύει από 1/8/2020 έως και 31/08/2020. Διαφορετικά, δεκτές γίνονται αρχικές Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής, με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/08/2020.

Λογιστικές συμβουλές για την προθεσμία δήλωσης μισθώσεων ακινήτων