Επικαιροτητα|4 ΛΕΠΤΑ

Νέα Πρόστιμο σε Επιχειρήσεις για μη Τήρηση Βιβλίων

Δημιουργήθηκε: 28/07/2020
Ανανεώθηκε: 04/09/2020

Μετά την ψήφιση της νέας τροπολογίας, συμπληρώθηκε το άρθρο που αφορά τις κυρώσεις σε επιχειρήσεις για λογιστικές παραβάσεις. Συμπεριλήφθηκε στην έννοια «μη τήρησης λογιστικών βιβλίων» και η έννοια της «μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων», σύμφωνα με το νόμο 4308/2014. Ως αποτέλεσμα, η μη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων να τιμωρείται με πρόστιμο αυστηρότερο από πριν, για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Επίσης, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για περιπτώσεις μη διαφύλαξης των ΦΗΜ, των φορολογικών μνημών και των αρχείων από τους ΦΗΜ. Αυτά τα μέτρα πάρθηκαν έπειτα από παρατήρηση ισχυρισμών απώλειας των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων αρχείων, με αποτέλεσμα τη μη καταχώριση ή και την ανακριβή καταχώριση των παραστατικών πωλήσεων στα λογιστικά βιβλία επιχειρήσεων.

Ακόμη, πολύ αυστηρά πρόστιμα δύναται να επιβληθούν και σε περιπτώσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς ΦΗΜ ή από ΦΗΜ που δε λειτουργεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Τι ύψους είναι το νέο πρόστιμο που επιβάλλεται;

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτό το ποσοστό εφαρμόζεται για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται οι παραπάνω παραβάσεις.

Οι υπολογισμοί για κάθε έτος που ελέγχεται, προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. Όμως δε συμπεριλαμβάνεται το έτος εκείνο για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δε μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000€ ανά ελεγχόμενο έτος, για επιχείρηση με  απλογραφικά βιβλία ή των 30.000€ ανά ελεγχόμενο έτος, για επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία.

Τι ύψος θα έχει το πρόστιμο αν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις;

Αν μια επιχείρηση δεν έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα στα τρία τελευταία έτη, το πρόστιμο θα υπολογιστεί λίγο διαφορετικά. Ουσιαστικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων για τη διαμόρφωση του προστίμου.

Για απλογραφικά βιβλία το ύψος προστίμου δε μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000€ ανά ελεγχόμενο έτος. Για διπλογραφικά βιβλία το ύψος προστίμου δε μπορεί να είναι μικρότερο των 50.000€ ανά ελεγχόμενο έτος.

Νέο πρόστιμο για επιχειρήσεις απλογραφικών και διπλογραφικών

Πρόστιμο για μη επίδειξη βιβλίων

Η μη επίδειξη βιβλίων εξισώνεται μέσω της τροπολογίας με μη τήρηση βιβλίων και ακολουθεί τις σχετικές κυρώσεις. Για τη μη διαφύλαξη των λογιστικών στοιχείων γενικότερα, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500€.

Σημειώνουμε εδώ, πως μπορεί ένα πρόστιμο να μην επιβληθεί. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις που η παράβαση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι και η εκκρεμότητα καταχώρισης παραστατικών για την ενημέρωση των βιβλίων, μετά από το πέρας της προθεσμίας. Εν τέλει, αυτά προσκομίζονται στις ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με την πρόσκληση του νόμου 4174/2013.

Πρόστιμα που αφορούν παραποίηση δεδομένων ΦΗΜ

Για περιπτώσεις που η παραβίαση αφορά το χρήστη- κάτοχο του ΦΗΜ, τα πρόστιμα διαμορφώνονται όπως παραπάνω. Το ίδιο συμβαίνει για παραβάσεις λιανικής πώλησης χωρίς ΦΗΜ ή με μηχανισμό που δε λειτουργεί σωστά.

Αν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού και hardware ή οποιοσδήποτε μεταπωλητής λογισμικού ή άλλη επιχείρηση που παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ΦΗΜ, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000€.

Χρειάζεστε άμεσα ένα λογιστή; Επικοινωνήστε μαζί μας