Επικαιροτητα|5 ΛΕΠΤΑ

Σχέδιο Νόμου για τη Μείωση Ενοικίων

Δημιουργήθηκε: 07/09/2020
Ανανεώθηκε: 10/09/2020

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται η παράταση στη μείωση ενοικίων κύριας κατοικίας και επαγγελματικής μίσθωσης.

Με νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας. Το μέτρο απευθύνεται σε εργαζομένους σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με αναστολή σύμβασης εργασίας, εξαρτώμενα μελη-φοιτητές και ναυτικούς σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

Σκοπός είναι να υποστηριχτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και της εστίασης και εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από την πανδημία.

Μείωση ενοικίων

Παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, η απαλλαγή των εκμισθωτών από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού ποσού ενοικίου.

Ποιοι δικαιούνται τη μείωση μισθωμάτων;

  • Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης χώρων, για εγκατάσταση επιχειρήσεων. Αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού
  • Μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγοι ή μέλη ενός συμφώνου συμβίωσης με εργαζόμενο σε επιχείρηση που έχει επηρεαστεί από τα αποτελέσματα της πανδημίας. Η σύμβαση εργασίας του εν λόγω εργαζομένου θα πρέπει να έχει ανασταλεί προσωρινά, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού
  • Τέκνα με την ιδιότητα εξαρτώμενου μέλους, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Διατηρούν, δε, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους. Ακόμη προϋπόθεση είναι, ένας τουλάχιστον γονέας να είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που επηρεάζεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Επίσης απαιτείται να έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του
  • Ναυτικοί που είναι μισθωτές κύριας κατοικίας, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης βρίσκεται ακόμη σε αναστολή.

Προαιρετική μείωση ενοικίων

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική μείωση ενοικίου με ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού ποσού.

Ποιοι δικαιούνται τη μείωση μισθωμάτων;

  • Επιχειρήσεις σε συμφωνία επαγγελματικής μίσθωσης για την εγκατάστασή τους, που εξακολουθούν να επηρεάζονται οικονομικά από την εμφάνιση του κορονοϊού. Το μέτρο θα ισχύει από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020. Αυτό θα συμβεί εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και ιδιοκτήτη και υποβάλλεται αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ
  • Μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση που έχει επηρεαστεί από τα αποτελέσματα της πανδημίας. Η σύμβαση εργασίας του εν λόγω εργαζομένου θα πρέπει να έχει ανασταλεί προσωρινά, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού. Το μέτρο ξεκινά από το μήνα Σεπτέμβριο 2020
  • Τέκνα με την ιδιότητα εξαρτώμενου μέλους, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Διατηρούν, δε, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τους, και ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που επηρεάζεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και επίσης έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του. Η εφαρμογή του μέτρου θα έχει αφετηρία το Σεπτέμβριο.
  • Ναυτικοί που είναι μισθωτές κύριας κατοικίας, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης βρίσκεται ακόμη σε αναστολή. Η εφαρμογή του μέτρου θα έχει αφετηρία τον Οκτώβριο.

Το καθεστώς της προαιρετικής μείωσης ισχύει για συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων που πλήττονται και δεν έχουν ενταχθεί στο υποχρεωτικό καθεστώς μείωσης ενοικίου. Οι κλάδοι θα καθοριστούν άμεσα με σχετική υπουργική απόφαση.

Μέτρα στήριξης για τους ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν μέρος των ενοικίων

Αποφασίστηκε ότι το μειωμένο πλέον εισόδημα από ακίνητα δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Γι’αυτό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Αυτό το μέτρο αφορά και τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, αφορά τη μείωση του 40% του συνολικού ενοικίου σύμφωνα με το νόμο. Αλλά περιλαμβάνει και την προαιρετική μείωση του 30% του συνολικού ενοικίου. Αυτές οι μειώσεις εφαρμόζονται για χώρους επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτώμενων μελών φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι την έκπτωση  δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών της έκπτωσης. Αυτό αφορά οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά.

Εξαιρούνται οι οφειλές από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής. Ακόμη εξαιρούνται οφειλές υπέρ δημοσίου τομέα εξωτερικού και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία λογιστή